pKD46-Tet大肠杆菌基因编辑质粒

  • 货号:ZL-pKD46-Tet-2ug
  • 培养条件:LB/30℃
货号 产品名称 规格 库存 价格 数量 购买
ZL-pKD46-Tet-2ug pKD46-Tet大肠杆菌基因编辑质粒 2ug

立即咨询

+ -
货号 名称 规格 别名
ZL-pKD46-Tet pKD46-Tet大肠杆菌基因编辑质粒

2ug

pKD46-Tet大肠杆菌基因编辑质粒
pKD46-Tet大肠杆菌基因编辑质粒
原核抗性: Tet
真核抗性:
克隆菌株: DH5α
培养条件: LB/30℃

货号 产品名称 规格 库存 价格 数量 购买
KL-ZL1578-5ug pC013-Twinstrep-SUMO-huLwCas13a大肠敲除质粒 5ug

立即咨询

+ -
KL-ZL3270-3ug pFLPo质粒(Plasmid #13792) 3ug

立即咨询

+ -
KL-ZL3485-3ug pGOV4大肠质粒 3ug

立即咨询

+ -
KL-ZL3272-3ug pREDCas9大肠敲除质粒(Plasmid #71541) 3ug

立即咨询

+ -
KL-ZL3112-3ug pCANTAB-5E(非空载)噬菌体展示质粒 3ug

立即咨询

+ -
KL-ZL3271-3ug pREDKI大肠敲除质粒 3ug

立即咨询

+ -
KL-ZL3344-3ug 6-His-MBP-TEV-FnCpf1大肠敲除质粒 3ug

立即咨询

+ -
KL-ZL3487-3ug pE2-Crimson大肠荧光质粒 3ug

立即咨询

+ -
ZLVT0001-20ul pLac-EGFP大肠杆菌表达质粒 20ul

立即咨询

+ -
KL-ZL1699-2ug pRE112大肠自杀质粒 2ug

立即咨询

+ -
KL-ZL2275-2ug pMJ826大肠基因编辑质粒 2ug

立即咨询

+ -
KL-ZL2274-2ug pET15b-Halo大肠表达质粒 2ug

立即咨询

+ -