pDEST15大肠表达质粒

  • 货号:KL-ZL2292-2ug
  • 培养条件:LB培养基,37℃
货号 产品名称 规格 库存 价格 数量 购买
KL-ZL2292-2ug pDEST15大肠表达质粒 2ug

立即咨询

+ -
货号 名称 规格
KL-ZL2292 pDEST15大肠表达质粒

2ug

原核抗性: 氨苄青霉素Amp 克隆菌株: 大肠杆菌DH5α 培养条件: LB培养基,37℃
pDEST15大肠表达质粒
原核抗性: 氨苄青霉素Amp
克隆菌株: 大肠杆菌DH5α
培养条件: LB培养基,37℃
图谱和序列等信息可咨询销售人员:QQ:1722105945 电话:021-57880797 13248085519 (微信同号)

货号 产品名称 规格 库存 价格 数量 购买
KL-ZL3488-3ug p2CT-His-MBP-Lbu_C2c2_R1079A_K1080A大肠编辑质粒 3ug

立即咨询

+ -
KL-ZL2498-5ug PCMT-flp大肠敲除质粒,Plasmid #67274 5ug

立即咨询

+ -
KL-ZL2292-2ug pDEST15大肠表达质粒 2ug

立即咨询

+ -
KL-ZL3487-3ug pE2-Crimson大肠荧光质粒 3ug

立即咨询

+ -
KL-ZL3343-3ug pT7-7大肠表达质粒 3ug

立即咨询

+ -
KL-ZL1607-2ug pWUR702大肠敲除质粒 2ug

立即咨询

+ -
KL-ZL2274-2ug pET15b-Halo大肠表达质粒 2ug

立即咨询

+ -
KL-ZL1840-5ug pSmart1大肠表达质粒 5ug

立即咨询

+ -
KL-ZL3269-3ug pSG5-BALF5聚合酶基因质粒(Plasmid #72630) 3ug

立即咨询

+ -
KL-ZL3376-3ug pGFPuv大肠荧光质粒 3ug

立即咨询

+ -
KL-ZL1828-5ug pCDNA3.1-GST 哺乳pCDNA系列表达 5ug

立即咨询

+ -
KL-ZL1699-2ug pRE112大肠自杀质粒 2ug

立即咨询

+ -