pKD46-Tet大肠杆菌基因编辑质粒

  • 货号:ZL-pKD46-Tet-2ug
  • 培养条件:LB/30℃
货号 产品名称 规格 库存 价格 数量 购买
ZL-pKD46-Tet-2ug pKD46-Tet大肠杆菌基因编辑质粒 2ug

立即咨询

+ -
货号 名称 规格 别名
ZL-pKD46-Tet pKD46-Tet大肠杆菌基因编辑质粒

2ug

pKD46-Tet大肠杆菌基因编辑质粒
pKD46-Tet大肠杆菌基因编辑质粒
原核抗性: Tet
真核抗性:
克隆菌株: DH5α
培养条件: LB/30℃

货号 产品名称 规格 库存 价格 数量 购买
KL-ZL1828-5ug pCDNA3.1-GST 哺乳pCDNA系列表达 5ug

立即咨询

+ -
KL-ZL2276-2ug pWJ68大肠基因编辑质粒 2ug

立即咨询

+ -
KL-ZL1700-2ug pJYS2_crtYf大肠敲除质粒 2ug

立即咨询

+ -
KL-ZL2440-5ug pJYS1Ptac大肠敲除质粒 (Plasmid #85545) 5ug

立即咨询

+ -
KL-ZL3271-3ug pREDKI大肠敲除质粒 3ug

立即咨询

+ -
KL-ZL1827-5ug pJYS3_ΔcrtYf大肠敲除质粒 5ug

立即咨询

+ -
KL-ZL1840-5ug pSmart1大肠表达质粒 5ug

立即咨询

+ -
KL-ZL3112-3ug pCANTAB-5E(非空载)噬菌体展示质粒 3ug

立即咨询

+ -
KL-ZL3164-3ug PCWori大肠杆菌表达质粒 3ug

立即咨询

+ -
KL-ZL3392-3ug pSLIK-GFP四环素诱导绿色荧光质粒 3ug

立即咨询

+ -
KL-ZL3344-3ug 6-His-MBP-TEV-FnCpf1大肠敲除质粒 3ug

立即咨询

+ -
KL-ZL3393-3ug p46Cpf1-OP2大肠编辑质粒 3ug

立即咨询

+ -